Marmit z Doliny Pięciu Stawów Spiskich

Marmit, inaczej garniec lodowcowy, jest zagłębieniem powstałym na skutek procesów eworsyjnych w okresie zlodowacenia. Przybiera formę mniej lub bardziej głębokiego cylindra z zaokrąglonym dnem. Do jego powstania dochodzi w momencie, gdy wody subglacjalne i supraglacjalne spływają po ukrytej pod lodowcem litej skale poprzez tzw. młyn lodowcowy (otwór w lodzie o […]


Stanisławów w okresie międzywojennym

Żanna Komar, Stanisławów 20/XX – miasto i architektura (1918-1939), Wojnowice 2023, ss. 206, liczne ilustracje archiwalne oraz kilka barwnych zdjęć współczesnych. Jest to rozszerzona wersja doktoratu, obronionego pn. Architektura Stanisławowa w okresie międzywojennym (lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku) na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 2004 […]


Na Babicy

Zapraszam do obejrzenia mini-galerii…


Czy Armia Krajowa zwyciężała w bitwach w Okręgu AK „Muzeum”? – cz. 2

W numerze 40 (236) „Przeglądu Polskiego” z 1 X 1944 r., wyd. B, pomieszczono materiał zatytułowany Bitwa 12-go września 1944 r. Przedstawiam jego najistotniejsze fragmenty in extenso: „Oddziały leśne A.K. obozujące w obwodzie myślenickim otrzymały wiadomość drogą wywiadu, że Niemcy zamierzają w dniu 12. września b.r. wyjechać w teren, celem […]